algemene voorwaarden en privacyverklaring

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdracht overeenkomsten waarbij de Verbaasde Ree partij is.

Artikel 2
Alle aanbiedingen van de Verbaasde Ree zijn verblijvend, tenzij er een bevestigingstermijn gehanteerd wordt.

Artikel 3
3.1 de Verbaasde Ree hanteert een aanbetaling van 50% over de totale verkoopprijs. Aanbetalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
Betaling van het restantbedrag dient uiterlijk 3 dagen vóór levering voldaan te zijn of contant bij levering.
3.2 De door de Verbaasde Ree aan u geleverde zaken blijven eigendom van de Verbaasde Ree zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichting richting de Verbaasde Ree heeft voldaan. U verplicht zich er richting de Verbaasde Ree toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen na het eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft de Verbaasde Ree het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheid te verlangen alvorens de overeenkomst verder uit te voeren.
3.4 de Verbaasde Ree is gerechtigd in het geval u in staat van uitstel van betaling of in staat van faillissement verkeert of komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure gedeeltelijk of geheel te ontbinden.

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg met de Verbaasde Ree en de klant gemaakt.

4.2 Bezorging geschiedt tot aan de eerste voordeur op de begane grond.
4.3 Voor het bezorgen van goederen brengen wij € 0,50 ct. Per kilometer vice versa in rekening.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u dit meteen aan te geven. Is er bij het leveren van de goederen geen mogelijkheid om dit te controleren, dan bij de eerste gelegenheid melden aan de Verbaasde Ree, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen.
4.5 In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport of verzenden zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste drie maanden. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Het gebrek dient binnen twee weken na ontdekking aan de Verbaasde Ree te worden gemeld.
5.2 Op vintage/gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven. Eventuele problemen binnen een redelijke termijn zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
5.3 Gebreken aan goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige vorm van buitenaf komende oorzaken vallen buiten de garantie.

Artikel 6
de Verbaasde Ree is richting u niet verplicht tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, Tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van de Verbaasde Ree.

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Verbaasde Ree is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank in Rotterdam

Artikel 8
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de Verbaasde Ree.

8.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
de Verbaasde Ree verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De Verbaasde Ree verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Naam contactpersoon

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– KvK nummer

– BTW nummer

8.2 Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat de Verbaasde Ree in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. De Verbaasde Ree gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief of uitnodiging

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– de Verbaasde Ree verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

8.3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
de Verbaasde Ree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8.4 Delen van persoonsgegevens met derden
de Verbaasde Ree verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

8.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de Verbaasde Ree gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag de Verbaasde Ree vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u de Verbaasde Ree verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen per mail.

8.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de Verbaasde Ree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

 

You don't have permission to register
X